این روزا آدما وقتی از هم می خوان جدا شن طبق یه سنت قدیمی بهم می گن

انشالله سال جدید  سال خوبی برات باشه!

بهتر نیست برای ایجاد یک سنت جدید بهم بگیم انشالله ما آدم خوبی برای سال جدید

باشیم ؟!!

انشالله سالِ... 

  نه

          آدم خوبی برای سال آینده باشم .