بعضی از زندگیا کیفش به عرضشه نه به طولش

انگار لحظه لحظش جرعه های ناب آب حیات زندگیه 

دیگه بهش زناشویی نمی گن.  میگن رفاقت

تفاهم تو این جور زندگیا رنگ واقعی خودشو داره 

کلمه دوستت دارم وقتی از میون دولب طرفین بیرون میاد

قطره قطره عشقیه که کام زندگی رو شیرین می کنه

خدایا زندگیای امروز بعضیا لای رنگ و لعاب کاغذ کادوهای اجباری

و بدون احساس رنگ باخته !

به فریادبرس