گاه یادم می رود دوستانم را یاد کنم

اما یادم نمی رود که چقدر دوستشان دارم ..

(سلامش اینجوری بود)

و دیدم که خدا مباهات کرد .

گوارای وجودش .

(خداروشکردعاهامستجاب شد.)