دل باید بهش بربخوره اگه برنخوره که دل نیست !

        دل باید رنجیده بشه اگه رنجیده نشه که دل نیست !

                             دل باید گرفته بشه اگر نگیره که دل نیست !

                                      دل باید شور بزنه اگر شور نزنه که دل نیست !

راستش باید این اتفاقا بیفته تا دل ثابت کنه که دله

دل تمام تواناییشو از همین راه بدست میاره

دل می تونه به وسعت هستی همه چیزو تو خودش بریزه و حل کنه !

راستی دل شماچند می ارزه ؟!!