زندگی پر از فراز وفروده .

آدما وقتی تو فرازند خوشحالن چون همه چیزو می بینن.

اما وقتی تو فرودن چون در برابر دیوار قرارمی گیرندو فاصلشونو با فرازو

بلندی زیاد می بینن دلگیر می شن.،

اما 

تو مبین که بر درختی یا به چاه.          تو مرا بین که منم مفتاح راه

امیدوارم در تمام زندگی چه در فراز و چه در فرود فقط خدا رو ببینید.

بازم تولدتونو تبریک میگم.