برای دختری که وقتی بدنیا اومد صدای اذان صبح تمام کوچه ها رو پر کرده بود!

     برای دختری که اومدنش در مبارک ترین ماه سال اتفاق افتاد .

         برای دختری که درگرمترین ماه تابستون بدنیا اومد !

تا امروز هم گرمای وجودش گرمای دلم شد!

برای دختری که دیگه داره برام مادری می کنه !

       دختری که حالا برای خودش رکنی شده!

                               و یواش یواش وقتشه که بلوغ معنویشوهم ببینم !

دخترکم تولدت مبارک .

  اینارو مادری می گه که هرگز نتونست احساس عمیق دلشو نسبت به بچه هاش

تعدیل کنه !

و این دقیقا یعنی ترس

              ترس از نداشتن 

                               نبودن

                                                          بازم می گم تولدت مبارک.