کیک بیست متری...

    روپایی زدن ازحرم تا حرم

                               آش چند تنی

                                           ازدواج

                                              چراغانی کردن معابر

                                                                   شیرینی خوردن

و...

همه می گن برای حضرت قصد قربت کردند و ادای منتظرانو در میارن

اما اگر حضرت بیان همین الان!و بگن!

 شغلتو 

 نه

        ماشینتو 

 نه

       اصلا لباستو عوض کن !!

چه می کنیم ؟؟!!

بهتر نیست تمرین کنیم عوض شدن رو!

                                 دل کندن از داشته هامون !

                                        صبوری کردن در ناملایمات و ناموافقات !

تا فردا

جهان مغلوب شهسوارما شود.