خورشید امروز هم طلوع کرد!مثل همه این روزها!

 صبح که چشمم بهش افتاد ، فکرکردم تو این همه سال خورشید تو یه ساعت

معین طلوع کرده ، توی یه مدار معین حرکت کرده و بعد توی یه وقت معین

غروب کرده!

 هیچوقت نگفته تکرار!! هیج وقت دنبال تنوع نبوده!!

 ماهم هیچوقت ناراحت نبودیم از این همه تکرار، اگر نبوداظهار دلتنگی هم

می کردیم .

خورشید توی این فرآیند بظاهر تکراری وظیفه اش فقط تابیدن بود بدون گزینش!!

احساس نیاز به تنوع  هم نکرد فقط تابید چون برای تابیدن خلق شده بود .

ما یعنی انسانهای مکرم و شریف! آیا توی این همه سال فهمیدیم برای چی خلق

شدیم ؟!

اگر فهمیدیم،

                       در جهت هدف از خلقتمون چقدر حرکت کردیم !!