مادرم گفتند که یکشنبه ساعت یازده شب روز شانزدهم  مصادف با بیست و پنجم

شوال برابربا دوشنبه 5 Februaryبدنیا اومدم .

نمی دونم چه جوری این همه سال گذشت!

جلوی آینه که می ایستم بعضی وقتا باورم نمیشه

اما می دونم این دفعه هم باید متولد بشم اما کی ؟

 نمی دونم

اما این بار دست خودمه که پاک متولد بشم .

استعین بالله

البته از رحم دنیا !! 

 تن چو مادر، طفل جان را حامله     مرگ درد زادن است و زلزله

جمله جانهای گذشته منتظر               تا چگونه زاید آن جان بطر

 زنگیان  گویند: خود از ماست او     رومیان گویند: بس زیباست او

 چون بزاید در جهان جان و جود      پس نماند اختلاف بیض وسود

گر بود زنگی برندش زنگیان           روم را رومی برد هم ازمیان