امروز یه پیامک از بوی سیب بهم رسید که متن تامل انگیزی به همراه داشت دیدم خوبه

اینروزا با دیگران شریکش کنم

«قضیه امان نامه ثابت کرد ،عباس علیه السلام هم که باشی دشمن برای جدا کردن تو

ازولایت طمع می کند .»