کاش طعم شیرین آرامشو همه می فهمیدند

یا با اون حداقل آشنا بودند

راستی چطور می شه طعم دلپذیر آرامشو مزمزه کرد .

چطور میشه از همه ناملایمات حتی فراز وفرود خودت به آرامش پناه ببری و در

کنار سایه اش بنشینی و از دریچه آرامش دنیا رو ببینی.