فقط پدرومادرا هستند که حاضرند خودشونو مثل پاک کن کوچیک کنند تا اشتباهات مارو ازبین ببرند