حسادت آدمو تا کجای جهنم می بره

شعله آتشش تا کجای دنیارو می سوزونه

چه قدرتی داره این حسادت

وچه خانمان براندازه