سما خانم یه روزبدون تو هم  آفتاب خواهد تابید طوری که انگار اصلا نبودی

همانطور که امروز صبح بدون عارفه عمه جون آفتاب مثل همیشه می تابید

هیچ چیز تغییر نکرده بود

همه چیز مثل دیروز بود

اصلا نظام خلقت جوری طراحی شده که اگر همه عالم از بین برن هیچ چیز از

سر جای خودش تکون نمی خوره

بر عکس خونه ما که اگر یه لیوان بشکنه تو پذیرایی کردن کلی خلل ایجاد می شه

جل الخالق

که طراحی جهان با تدبیر تو چه استوار وبی نقصه

امروز تو غسالخونه به تنهایی خودم گریه کردم

به اینکه ...

اللهم اعنی