ازحضرت رسول پرسيدند كه خدا دركجای زمين است ؟

فرمود دردلهای مومنين .

كه درحديث قدسی آمده است : لايسعنی ارضی

ولاسمائی ولكن يسعنی قلب عبدی الورع المومن .

آسمان وزمين باآن وسعت وعظمت شايسته دربرگرفتن

من نيست ولی من در دل بنده مومن وپرهیزگارم جای

می گيرم!!

       

خوشابحال قلبهای خالی از بيگانه ومفروش برای خدا به هنگام فی مقعد صدق عند مليك مقتدر.