وقتی زیرباران لطفت قرار می گیرم ناگهان

نگران می شم

که نکنه ...

خدایا شکر برای همه چیز