پدرم فرمودند: که روزی مورچه از حضرت سلیمان پرسید هیچ فکر کردی که

چرا اسم پدرت داود از اسم تو کمتره ؟

حضرت سلیمان جواب داد نه

مورچه گفت اسم پدر تو" دا وَ جُرحَهُ بِوُد" بوده یعنی کسی که دردش را با

محبت دوست تسکین می ده