ولاتکونوا کالذین نسواالله فانسهم انفسهم

ونباشيد ازآنان كه خدارافراموش كردند وخداهم

نفوس آنهاراازيادشان برد...

                                                                                                  حشر۱۹

بياييم ازخودمون غفلت نكنيم ،به ياد خودمون باشيم...