بعضی آدما وقتی شیر مادر می خوردند فقط نامردی را مزمزه می کردند.

بعضی مادرا وقتی بچه شیر می دن قطره قطره نامردی را تزریق بچه هاشون می کنند.

غافل از اینکه ...

اولئک کالانعام بل هم اضل