... امیری به شاهزاده ای گفت:من عاشق توام.
شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است  که درپشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست .
شاهزاده گفت: عاشق نیستی !!!! عاشق به غیر نظر نمی کند


... خدایا به خاطر همه لحظاتی که به غیر تو توجه کردیم ما رو ببخش !