همه چیز مدیون انتخاب توست  برای گذر از این دنیای فانی  !

جرات گذشتن از دارایی !

گذشتن از خود    گذشتن از گذشتن!

به تو افتخار می کنم  !

به من نیز بیاموز!

مثل تو بخندم مثل تو بتوانم بگذرم....