خوبی وبدی سال به عملکرد آدم بستگی داره ! مثلا اگر از دوستی

بپرسی تعطیلات خوش گذشت ؟ می گه  آره یا ، می گه نه !

واگر خوب این حرفو بشکافی ممکنه دلیل بیاره که مثلا مریض بودم

ویا هرعلت دیگه!!

می بینیم که بدی سال رو به عارضه پیش آمده مربوط می کنه

وگرنه سال، روز ،بخودی خود خیرمحض وخوبه !

بیاییم خوب باشیم تا نمود خوب سال رو بتونیم ببینیم

راستی چتد شب پیش برادرم حرف جالبی زد، گفت :

تک تک آدما قطعات پازل خداهستند  وقتی درست کنار هم چیده بشن

زیبایی عالم نمود پیدا می کنه

یادم اومد تو سوره بقره خدا می فرماید :

که فرشتگان گفتند که می خواهی آدمی رو بیاری که روی زمین فساد

می کنه وخدا گفت" انی اعلم مالا تعلمون "