طلوع می كند آن آفتاب پنهانی                      

                         زسمت  مشرق جغرافيايی عرفی

                                                                                 دوباره پلك دلم می پردنشانه چيست؟

              

                  شنيده ام که می آیدکسی به مهمانی 

 

كسی كه سبزتراست ازهزارباربهار

              

               كسی شگرف،كسی آنچنان كه می دانی

كسی كه نقطه آغاز هرچه پرواز است

                  تويی كه  درسفر عشق  خط   پايانی

تويی بهانه  آن  ابرها  كه  می گر يند

                      بيا  كه صاف شود اين  هوای بارانی

تو از حوالی  اقليم  هر  كجا   آباد

                     بيا كه می رود اين شهرروبه ويرانی

كنارنام تولنگرگرفت كشتی عشق

                      بيا كه نام تو آرامشی است طوفانی

                                              قيصر امين پور