فکرمی کنم دارم کوچیک وکوچیک تر می شم

مثل کوچکترین قطعه ای که تصور می شه

احساس جمع شدن

تو خود فرو رفتن

خدایا رحمی

گشایش صدری

و فرجی برای اینکه درپس این کوچکی، بزرگی تو را ببینم