زهره ستاره بامدادی معروف به سياره ناهيد ،گويی بخواهدبرخورشيد پيشی جويد،يكی دو ساعتی پيش ازسپيده دم درخاور سربرمی آورد ولی خورشيد كه برمی خيزد وجان می گيرد ،خودنمایی زهره رامی نكوهد  وستاره از آسمان می گريزد وناپديد مي شود . . .

                                                                                            برگرفته ازكتاب دريای ايمان