الان فرزاد جمشیدی  داره از محمود کاوه میگه از بودنش

 ازفکرش وازهمه وجودش

یهو به فکرم افتاد که این دنیا چه جاییه ؟

چه ظرفیتی داره ؟

و چه تحملی  داره

چشماش چقدر توانمندند

چه چیزایی دیده

عجوبه هایی که معادلاتشو بهم ریختند

چشمهایی رو هاج وواج خودشون کردند

عجب جایی هستی دنیا

جایی پرازتناقض

جایی پر از ظرفیت

و حتی محل خسران

محل تجارت بدون سود

محل بودن ،شدن ، خواستن

وتو چه مبارکی

که درحقت فرمود دنیا محل کسبه ومحل تجارت پرسود باخدا