اول العلم معرفه الجبار وآخرالعلم تفویض الامر الیه

وچنین است که این علم نوری است که خدا در دل هرکه بخواهد

 می گذارد0

و دنیا ابزاری می شود برای تخلیه قلب که این نورعلم است که

قلب خالی را زینت می دهد و باعث تعالی وعروج انسان می شود 0

دوست عزیز دکترپریسا گودرزی

بشارت قبولی در مقطع دکتری، دلهارا به سوروبهجت دعوت کرد

وچشمهارا چراغانی  شکوفاییت کرد0

این مقطع از زندگیت

                     تبریک وتهنیت