قلب زمان به سرعت می زنه و صدای ضربانش مردم را دعوت

 به استقبال می کنه،  استقبال از شهرالحرام٠

که یک شبش برتر از هزار ماه است ٠

شبی که در آن مقدر می شود برای من ،

برای تو که در آینده چه خواهیم کرد

داغی رمضان امسال  سوزش جهنم را از پوست ضعیفمان دور

خواهد کرد وخنکای بهشت را برایمان به ارمغان می آورد ٠

خدایا از تو استقامت وصبر را برای روزه داران جوان می خواهم

که نورتورا درپی این تحمل در قلب خود بیابند ٠

خدایا به حرمت بهترین ماهت برای ما بخواه آنچه را که برای اهلت

می خواهی ٠

خدایا ما به سوی تو می آییم مارا هدایت کن٠