آنقدرشلوغه که نمی تونی بفهمی که کی داره چه می کنه؟

یکی دخترشو زنده بگور می کنه! یکی همه هویتش مدفون می کنه !

از ترس شماتت شیطان !

یکی دزدی می کنه برای اینکه نداشته هاشو از جیب دیگران برداره !

 یکی بی حرمتی می کنه به خودش به تاریخش وبه ...

یکی سوسمار می خوره،  یکی ربا،

یکی چیزی می خوره که مال اونیست فقط برای اینکه بودن باطلشو

 اثبات کنه

یکی همه افتخارش به شمشیرشه ولیترلیتر خونی که از مردم می ریزه

 ویکی باقلمش می نویسه وبه بهای کم می فروشه

یکی با طبع شعرش چنان دشمنشو به لجن می کشه که خبر نداره خودش

قبل ازاون داره تو لجن فرو می ره!

وهمه؛ نهایت  عبودیتشون دربرابر سنگ نفسشونه، 

که از سر تفنن، سنگ تراشهای حرفه ای قوم می تراشند

ومردم می خرند ودر مقابلش سجده می کنند٠

بله جاهلیت اول وجاهلیت دوم در قرن تکنولوژی؟؟

ودراین هنگامه مردی از تبار خدا مبعوث شد وتمام کرامت انسانی را

به مردم هدیه کرد وهمه بتهارا شکست ٠ ومردم رها شدند٠

وما امروز چه می کنیم درقالب  تمدن مدرن و با کلاس  این قرن؟

مقابل سنگ که نه! بلکه در مقابل خودمون سجده میکنیم تازه با روکش

عبادت خدا وقرائت قرآن !

ما خدعه می کنیم وفریب می دهیم اما فقط خودمونو؟! 

وای !!

وقتش نرسیده در قلبهارو باز کنیم وبذاریم محمد در درونمون مبعوث

بشه تمدن اهدایی خودش رو در مملکت وجودمون پایه ریزی کنه

وقتش نرسیده که اجازه بدهیم رود رحمت پیامبر در وجودمون

جاری بشه وهمه چیزو که غیر اوست بشوره وبا خودش ببره

وقتش نرسیده سر بردامن پاکش بذاریم از خودمون شکوه کنیم٠ 

یارسول الله ما ازنبود تو در درونمون بخدا شکایت می کنیم

وامروز آماده بعثت تو در وجودمان هستیم

ماهمه خسته ایم اما نمی فهمیم...

                                 تو بخوان، بنام رحمة للعالمین ٠ 

مبعث پیامبر رحمت مبارک ٠