مادرکه می گی یاد ریشه ات میفتی !

هویت وتربیت، وهرآنچه که داری یهو هجوم میارن توذهنت!

یه جوری خودتو مدیون می دونی ودلت می خوادجبران کنی ! 

یه چیزی بخری وکادوکنی یه شاخه گل خوشگلم روش بذاری

وبری دست بوس مادر!!

کاری هم نداری که گذشته چی شده!؟

 آینده چی می خواد بشه!؟

 وقلب مادرهم که نسبت به تو انگار یه دنیاست! که همشو می خواد

 دراختیارت بذاره بدون اینکه یادش باشه قبلا چی شده!

بعدا چی میشه !

کاری نداره!!

 مادر مثل روده! جریان داره

برای اینکه هروقت تشنه شدی 

هروقت خسته شدی کنارش بشینی سیراب بشی ودوباره بی اعتنا

 به راهت ادامه بدی!

مادرهم تا پایان زمان چشم انتظاره که تو برگردی اما ،

نه تشنه، نه خسته !

بلکه سرحال، قرص و محکم بیایی بشینی کنارش و سیرابش کنی !

خستگیشو ازتنش دربیاری !

سایه ای بشی که خنکش کنه!

بله روز مادر !!

روزیه که باید برای همیشه مادروبفهمی !

احترام به اون درک اونه٠

روز مادر مبارک