. . .ما دين راانظباطی شديد ودروني ،طرحِی اخلاقی ونوعی معنويت می پنداريم .

وظيفه تاريخی دين تجسم ارزشهای ماست ،گواهی ونگهداری آنهاست ،وبرای تحقق بخشيدن ارزشهادرحيات انسان ،دين رابايد ازخرافات زدود .به اجنه وشياطين نبايد بيش ازاين اجازه ابرازوجود داد .       دين هرچه روشنتروبي پيرايه تربهتر .آنچه به حساب می آيد  انسجام وتماميت آدمی است نه عظمت ساده لوحی آدمی ،ماهيت ايمان حقيقی بسته به ماهيت تقوای حقيقی است. . .

                                                                                      يادداشت مترجم كتاب دريای ايمان