تاحالا دست توی دودیاغبار بردید؟

مثل دست بردن در بازدم مردی که پکی عمیق بر قلیون یا سیگارش

میزنه!دیدید چقدر راحت میشه مسیرشو بهم ریخت ؟!

تاحالا صبح زود توی یه سرمای شدید از پشت پنجره خونتون روی کف

خیابون برفارودیدید صاف ویه دست!!

اما یه خورده که دقت می کنید رد پای یه گربه یا حتی یه گنجشک رو

می بینید که از خودش ردی گذاشته ورفته

اینارو گفتم تا بگم عمر یا زمان یا هرچی که شمابگید به سستی برف

یا سبکی دودند که با اراده ما تغییر پذیر می شن

حالا یه کمی بادقت به وقایع زندگیمون نگاه کنیم

( چه اونایی که دوستشون داریم یا اونایی که متنفریم) اگر کالبد شکافی

کنیم وهی رد این وقایع رو بگیریم به یه نقطه ای می رسیم که خودمون

یه تصمیمی گرفتیم از سرعجله یا جهل ویا خودخواهی ...

وحالا که چندسال از اون لحظه تصمیم می گذره داریم چوبشو یا نوششو

می خوریم و تا به بن بست تو زندگی می رسیم یقه خدارو می گیریم که

 چه بختی برامون ساخته

بابا اون از خودش در ما دمیده و کلی اما واگر گذاشته پس اراده اون

درست وسالمه

واین منم که با تدبیر غلطم آجری رو کج گذاشتم وآیندگان باید مواظب

 باشندکه این دیوار کج برسرشون نریزه

یه خورده دقت کنیم تو تصمیم گیریمون، می بینیم که میشه برای

خودمون وبرای آیندگان تولید مزاحمت نکنیم٠