ازدیشب طولانی ترین شب عالم شروع شد!!

               شبی که مردم می خوان تاخودصبح که نمی دونم کی هست ؟

توشادی غفلت دست وپا بزنند

وخنده های مستانشون گوش وجدانشونوکرکنه

                                    تابگن یعنی چی امام مثل آفتاب پشت ابره؟؟

اصلا ما آفتاب نمی خواهیم تکنولوژی چراغهایی رو تدارک دیده که

 هرشبی رو روشن میکنه می خواد یلدا باشه یا ...

ما داریم ازخودمون فرار می کنیم

مثل کودکی که برای فراموش کردن مادرسفر کرده اش

 پستانکی رو می مکه!

ویا با عروسکی بازی می کنه!

چراکه فکرکردن به مادرحداقل زحمت گریه رو، روی دوشش می ذاره

وزمان دیگه حوصله گریه هم نداره چه برسه به جستجو!

چون جستجومسئولیت میاره وآدماباید از مهماتشون که ...است بگذرند

ودنبال حقیقت گمشدشون بگردند ٠

بابا کی حال داره بذار شب باشه !

 بذاربخوابیم !

 ویا توعصر تکنولوژی انقدربرزمین غفلت پای بکوبیم که دیگه

پای رفتن به دنبال صیح رو نداشته باشیم !

شبی که انقدر طولانی شده که دیگه کسی دنبال صبح نمی گرده

واگر تلنگری باشه به دنبال انکار صبحه!

اما یادمون باشه بساط این یلدای طولانی زمانو خودمون با تدبیرمون

فراهم کردیم ٠

یادمون باشه برای اثبات امام این آیه رو خوب بفهمیم

که خدافرشته هاشوجمع کرد تا به اونا بگه من می خوام روی زمین

خلیفه ای قرار بدم ٠

وماهیت خلیفه با سوال فرشته ها روشن شد:که آیا می خواهی کسی

رو قراربدی که روی زمین خون بریزه وفساد کنه !!؟؟

اما خدا گفت ساکت!

شما نمی فهمید آنچه را که من می فهمم !پس تماشاکنید!

بله بهتره بجای انکار! بجای تشکیک! وبه جای اثبات نفهمی خودمون!

 بلند شیم پرده های سیاه غفلت رو که اتفاقا پرازخاک تمدن نسنجیده

امروزبشره کنار بزنیم!

چونکه  آفتاب هست !

چه بخواهیم، چه نخواهیم...