ايه۱۰۷سوره توبه كه منافقين رامعرف‍ی ميكنه روميخوندم كه: والذين اتخذوا مسجداضراراوكفراوتفريقابين المومنين وارصادالمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الاالحسنی والله يشهد انهم لكاذبون توجهم جلب شدبه اينكه نفاق ازماده نفق مياد وعربها به تونل نفق مي گن يعنی راهی دردل كوه ويا زمين باز كردن وبه اين دليل اطلاق به منافقين شده چون درميون مسلمين رخنه میكنن برای ايجادتفرقه ودشمنی.كه درصدراسلام مسجد ضرارراساختند كه درپشت آن پناه بگيرن وكمين كنن تادرفرصت مناسب به مقاصدشون برسن.

بعضی ازماهاظاهروباطنمون باهم ديگه فرق ميكنه، چون نفس وآن خودی كه درپس اين ظاهرنهفته شده وآرام گرفته درمواقعِی مارابا  انجام دادن كارهايی غافلگيرمِيكنه كه انسان درحيرت ميمونه كه اين چه حركتی بود وياچه حرفي بود زديم؟وآنوقت پشيمون ميشيم وبه عذرخواهی ميفتيم .

آن خودی كه مارابعضاغافلگير ميكنه هنوزمسلمون نشده و منافقیه كه درپس ظاهرآراسته ماكمين كرده وظاهرمامثل همون مسجد ضراریه كه ساختيم برای نمايش درهرمذهب ومسلكی كه هستيم،پس بايد اين ظاهر(مسجدضرار)راخراب كردوازنوساخت واون خود مخفی شده درپس اين ظاهررا مسلمان كردوشنيديم كه حضرت رسول صلوات الله عليه وآله فرمودند كه من نفسم راهم مسلمان كردم.

پس آنوقت كه ظاهروباطن باهم يكيميشه وديگه مثل آن پركاهی نيستيم كه هرطرف باد بيادماروهم بادببره ومثل كوه،راسخ درراهی كه پيدا ميكنيم محكم مي مونيم .

بياييم وضع خودمونوروشن ومشخص كنيم،تادل وزبونمون همرنگ بشه.تادير نشده،به اميد ان لحظه...

چيست آن كوزه تن محصورما          اندروآب  حواس  شورما

ای خداونداين  خم  وكوزه مرا          درپذيرازفضل الله مشتری

كوزه  با پنج  لوله  پنج   حس          پاك داراين آب راازهرنحس

تاشودزين كوزه منفذسوی  بحر         تابگيردكوزه من خوی بحر

تا چوهديه پيش سلطانش  بری          پاك بيندباشدش شه مشتری

بی نهايت  گردد آبش بعدازاين          پرشودازكوزه من صدجهان