می گن حضرت عیسی علیه السلام فرمودند که اگر کسی سیلی به صورتت زد

طرف دیگه صورتتو هدیه کن تا برآن نیز سیلی بزند !!!!

می گن امیرالمومنین علیه السلام رفتند منزل زن بیوه ای که شوهرش در جنگ با

حضرت کشته شده بود فقر و...اورا بیچاره کرده بود و در حالیکه حضرت را

نمی شناخت شدت فشار زندگی اورا وادار کرد که حضرت را دشنام دهد وبه این

وسیله درد دلی کند وخودرا تخلیه نماید !!!!

سیلی ودشنام وقتی سر می زند که فشار روحی وعصبی  بر انسان غلبه کرده

باشد ومثل سوپاپ عمل می کند وباعث تخلیه فشار عصبی می شود واگر طرف

مقابل فهیم نباشد تازه آغاز درگیری و ... است٠

براستی چقدر احساس سنگین وتلخ طرف مقابلمان را درک کرده ایم ومثل امیر

المومنین وعیسی علیهما السلام عمل کردیم تا اگر کاری نمی توانیم برای

مشکل دیگری  کنیم حداقل بشنویم تا او سبک شود ٠

دریا باشیم تا غم دیگران در آب زلالمان حل شود وادامه زندگی را برای دیگران

تسهیل کنیم٠

خوش بحال آنان که از خود برای سبک کردن دیگران بهره می گیرند وتنها به

جیبب خود متکی نیستند٠

راستی تا بحال شده که دوست غمگینت را ببینی که احیانا بی تفاوت از کنارت رد

شده وتورا ندیده این رفتار اورا برچه چیزی حمل کردی ؟

با پشت سرش  غیبت کردی ! 

 ویا گله کردی!

 ویا فهمیدی که شاید باری بر دوش دارد که توان دیدن تو از یادش رفته است!

 در این موقع بر شانه اودستی بزن ومتواضعانه  کنارش بنشین تا لختی کنار تو

آرام بگیرد٠

... همین