ما اومدیم تا پادشاهی کنیم !

پادشاهی یعنی حکومت بر آنچه که داری !

بهرمندی از آنچه که می بینی!

پادشاهیم چون قدرت داریم هرچیزی رو سر جاش بذاریم!

وهرکسی پادشه محیطیه که درش قرار گرفته !

حالا که اینجوریه ونظام خلقت برای پادشاهی من وتو بنا شده وهمه چیز رو

دراختیارمون گذاشته؟!

چرا اینقدر بهم ریخته گی ؟؟

چرا اینقدر تلخی ، ناکامی؟

راستی چرا کیف نمی کنیم ، چرا لذت نمی بریم ؟!!

با یکم دقت متوجه میشیم که شاید هرچیزی رو جای خودش نذاشتیم وانوقت

 تا می خواهیم تکون بخوریم با محیط اطرافمون برخورد می کنیم وصدمه

می بینیم ودنیا برامون مثل یک قفس تنگ میشه !

بعدش استدلال می کنیم که دنیا دار تزاحمه!

بابا ! پادشاه هستی چهارعنصرمتضاد رو دردرون ما براحتی کنارهم گذاشته

وتاامروزهیچکدوم باهم برخورد نکردن چون هرکدوم سرجاشون قرارگرفتن 

 مگه اینکه نظام شونو ما بهم بزنیم!!

جهان مهد الگو سازی و تربیت وساختنه !

چرا ما از الگوی پادشاهی خدا بهره نگیریم تا مثل اون پادشاه عالم بشیم!