ما آدما گاهی جوری حرف می زنیم  که دیگران رو وادار کنه تمام سرشت

ومنویاتشون بیرون بریزه!

 یعنی اگر از نطر جرم شناسی بخواییم یررسی کنیم وقتی کسی حرکت زشتی

انجام می ده باید رفتار طرف مقابلشو رو هم بررسی کرد که آیا وادارکننده بوده

یانه؟

بهرحال اگرباعث شدیم که کسی اخلاق نسنجیده وحرف نپختشو پخش زمین

وزمان بکنه دیگه  باید بگم یه پله که نه، پله هایی از خدا دور شدیم چون با صفت

ستاریت خداوند فاصله گرفتیم!

اینو فقط بخودم گفتم