دوستی به ماسرزده بودوانتقاد سازنده ای كرده بود كه بديده منت قبول *اما درقسمت دوم پيامش بايد بگم كه چون خدا رانمی شناسيم نميتونيم همسايه  رابشناسيم *پس بياييم خودمونو بشناسيم تا بتونيم خدا را بشناسيم كه پيامبراكرم فرمودند:من عرف نفسه فقد عرف ربه.درضمن این را دانشمندفقیدگفته وبه نظرمیادطوطی وار نگفته .