در هر شرایطی صداقت را رها نکنیم بخصوص در رفتار .

نجات درصداقت است؛

چون دروغ درون را بهم می زند این بهم خوردن درون ،

حالانسان را خراب می کند  .

سرگیجه ، بیماری مزمنی که همه در طول عمر یکباردرگیر آن

شده ایم تعادل بهم می خورد تلو تلو کنان به در و دیوار می خوریم

و گاهی وضع از این هم بدتر می شود.

دروغ همان سرگیجه است .