پدرم سلام

مهمانی خدا تمام نشد که برگردی؟

پدر روزت مبارک

مراببخش که نیستم تا دستانت را به رسم ادب بر دیده بگذارم 

مرا ببخش که دارم هم سن تو می شوم

پدرم  آغوش تو امن ترین جای جهان بود

که تجربه ی دوباره اش آرزو شد.

این متنو دخترم فاطمه امشب که شب میلاد امیرالمومنین علیه السلام است برام فرستاد گذاشتم اینجا تا بمونه برای ابد.