وقتی رابطه دونفر با تمام فراز و نشیبش به جایی می رسه که قلباشون بهم نزدیک

میشه نه بدنهاشون !

وقتی که اسم این رابطه رفاقت میشه نه زناشویی!

اون وقت یقین باید کرد که رسالت یک ازدواج بدست آمده ، اونم وقتی که حالشو

میپرسی جواب می ده :      

                                  با توکه هستم خوبم .

پس بدون آرامش نصیبت شده و سرتو رو آجرم که بذاری دیگه راحت

می خوابی .

توهم دلتنگ نبودناش میشی و راضی از بودنش تو هرجا .

 این یعنی عشق

من این سالها یکی دوبار شنیدم برای تمام عمرم بسه.