...مثل امروز  بود که باور کردم قامت بلند سپیداررو و حیات جاوید سرو رو !

ولی هرگز فراموش نکردم که برای سپیدار خمیدگی قامت هست وبرای سرو

نابودی حیات.

 اما  برای تو خمیدگی قامت ونابودی حیات نوشته نشده ! . . .  

چون هنوز هستی .