اگریه روز ازخواب بلندشدی و دیدی همه چیز اونجوری که می خواهی

همه جوره خدا بهت لطف کرده

همه چی داری

ذره ای هم غم نداری

دراین موقع

اگر حس کردی ناراحتی

برای اینکه همه توی این وضعیت مطلوب نیستند

وخجالت می کشی از اینکه داری

 بدون

فط یک قدم به امام زمان عج نزدیک شدی