گفته اند: نشان پیروان فیثاغورث حرف Y بود.

آنها معتقد بودند که انسان در مسیر حیات خود پس از رسیدن به عقل، دو راه در

پیش دارد .

یکی هموار و بی زحمت که راه لذت است .

راه دیگر سخت و پر زحمت که راه خود داری و قناعت است .

پس از مرگ همه ارواح به یک راه برده می شوندتا به یک دوراهه برسند که در

آن محل، دادگاه ارواح برپاست و داورانی در باره مسافرین قضاوت می کنند .

 به راه راست آنهایی که مسیرخودداری را پیموده و با اعمال خویش لیاقت زندگی

در مزارع الیزین را یافته اند فرستاده می شوند.

 و به راه چپ خطاکارانی راکه باید در تارتاروس عذاب ببینند .

به همین دلیل «راست »نشان خیر و نیکی بوده است .

و «چپ»نشان زشتی و انحراف.