بیندیش که :

مثل غبار نباشی که هرجا می نشیند.

مثل بادهم نباشی که همه چیز را به هوا می برد.

پس مثل باران باش !

که بر غبار وباد می بارد و هوا را مترنم می کند .