مبارک از برکت میاد و چیزی مبارکه که پر بار و پر برکت باشه

یا حداقل از خودش ثمری داشته باشه

به همین دلیل تولدی مبارکه که این ویژگی برش بار شده باشه

حالا با توجه به این خصوصیت

منکه نفهمیدم تولدم مبارکه یا ...