شنیده بودم که می گفتن طرف انقدر کاراشو یواشکی انجام می ده که اون دستشم با

خبر نمیشه

امروز آرزو کردم کاش آدم یه کاری انجام می ده خودشم خبر دار نشه

تا نخواهی برای ساکت کردنش

هی تو سرش بزنی و هی بخواهی از همه ترفندها استفاده کنی تا از میدان پیروز

بدرش کنی