اینجا شهریست که شبهایش روشن تر از روز                                                

اینجامردمش از همیشه بیدارتر                                                                       

اسمان به زمین نزدیکتر                                                                                 

راستی درهای اسمان باز است کافیست به اسمان کمی نگاه کنیم                           

اینجا   من  گم است                                                                                          

اینجا   همه   ما    ست  

  نه اینچا همه  خداست                                                                              اینجا  مکه  است کنار حرم امن الهی       اینجا بیت الله است