درسا ی من تولدت مبارک از مامان و بابا باید خیلی تشکر کنیم که اسم تورو

مطابق باجنسیتت انتخاب کردند یادت نره همیشه صدفتو نگه دار تا گرد وغبار

برق نگاه و وجودت رونگیره .

درسای من منتطرم تاببینم نجابتت مثل یک در براقه و چشم هربیننده ای رو مات

ومتحیرخودش میکنه .

منتطرم تاببینم که همه وجودت برای رسیدن به کمال بی تابه مثل در که روی

صفحه می رقصه!!                                                                    

من منتظرم تاتورو ببینم که توداری دیدنیهارو می بینی!!