تصور اینکه  ازمیون هیاهو  واون همه مشغله وجودم سرک میکشم تا تورو ببینم

چه لذتی بهم دست میده!

 اون زمان که همه سرها بلنده وهمه چشمها درشت شدن تا تورو ببینن ومن از

دلهره اینکه نتونم تورو ببینم ویا تو نخوایی منو ببینی برق چشمام نمیذارن که منم

مثل همه چشمامو درشت کنم که شاید توروببینم!

این همه تلاش برای دیدن تو می ارزه که گاهی تو افق دید تو طوفانی برپا بشه

وبخواد که منو به زمین بزنه وآنوقت فقط یاد نگاه توست که منو سرپا نگه میداره

تابرای دیدنت دوباره سرک بکشم.

خوش بحال اونایی که تماشاگر تماشایی ترین نگاهند!!!